Toimintaperiaatteet

Metsäkoto Oy vastaa toimintaperiaatteiltaan ja hoitoideologialtaan ajankohtaisiin perheiden ongelmiin, lastensuojelullisiin tarpeisiin ja vaativiin kasvatuksellisiin haasteisiin. Virikkeellinen, kodinomainen ympäristö sekä ongelmia ylläpitävien tekijöiden käyttäytymistieteellinen tarkastelu muodostavat käytös-, sopeutumattomuus- tai psyykkisin häiriöin oirehtiville lapsille, nuorille ja perheille elämänhallintaa ja motivaatiota kartuttavan kasvatuksellisen, kuntouttavan ja hoidollisen viitekehyksen. Ongelmatilanteiden ennalta ehkäisy ja jo vihjeisiin puuttuminen on osa ammatillista osaamistamme.Metsäkoto Oy toimintaperiaatteet

Jokaiselle lapselle, nuorelle ja perheelle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka perustuu kokonaistilanteen arviointiin, tarpeiden kartoitukseen sekä tavoitteiden asetteluun. Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä perheen ja maksajatahon kanssa. Kuntoutukselle tai hoidolle sovitaan konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista voidaan arvioida yhdessä jakson jälkeen.

Metsäkoto Oy yksilöllinen hoitosuunnitelmaLastensuojelulaitoksen lapsilla ja jälkihuoltonuorilla peruskoulun suorittaminen, ammattiopintoihin valmentautuminen ja työharjoittelu ovat keskeisellä sijalla, samoin kuin lisääntyvään vastuunottokykyyn, itsehillintään ja -hallintaan tähtäävien toimintojen kehittäminen. Kasvatusyhteisö mahdollistaa ongelmanratkaisutaitojen harjoittelun, arjen perustaitojen harjoittamisen sekä itsenäistymisen edellytyksenä olevien käyttäytymismallien toteuttamisen käytännössä. Kasvattajien tehtävänä on saada nuori pohtimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia optimistisesti, pelottomasti ja realistisesti. Nuoren omien tavoitteiden selvittäminen ja ylläpitäminen ovat olennaisia seikkoja. Monipuoliset vapaa-ajan aktiviteetit ja harrastukset ovat vaativan arkityön vastapainona ja elämää rikastuttavina oheisvaikuttajina kasvatustyössä.

Toimintaperiaatteet tiivistettynä:

1. Ei-toivotusta käytösmallista poisoppiminen
2. Työelämään suuntautuminen
3. Hyväksyttyjen kasvatusnormistojen käyttöönotto
4. Yhteiskunnan normiston ymmärtäminen
5. Kasvatukselliset ja terapeuttiset keskustelut (yksilö- ja ryhmäterapiat)
6. Arjen struktuurin harjoittelu
7. Oman perheen tilanteen läpikäyminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen
8. Riippuvuusongelmista vapautuminen
9. Sosiaalisten taitojen harjoittaminen